Ôn tập

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU - Đầu vào: nhận tính hiệu là các ký hiệu theo tập hợp và phân phối. Có  thể bị nhiễu thông qua kênh truyền - Đầu ra: Tính hiệu từ đầu vào có thể bị nhiễu - Định nghĩ kênh truyền: (bit) - xác định tốc độ truyền tối đa của mỗi kênh Vật lý: một hệ thống …