Kiến thức bổ sung

A. MỘT SỐ CHÚ Ý CHUNG 1. - Tập tin có tên bắt đầu bằng dấu chấm ‘.’ là tập tin ẩn (hidden) + Ký tự ‘ * ‘ thay thế 1 chuỗi ký tự ----- $ll /bin/c*  + Ký tự ‘?’ thay thế 1 ký tự ----- $ll /bin/c? 2.  Thực hiện nhiều lệnh trên 1 dòng “;” - Ví dụ lệnh echo và date : echo “Today is ” ; date 3. Kí hiệu …

Thực hành

Chương 1 : Các lệnh cơ bản trong shell Chuyểnthư mục cd cd  path -Thư mục người dùng: cd - Thư mục cha: cd .. Copy cp cp file1 file2 cp -i file1 file2 cp file1 dir1 cp –R dir1 dir2 Tạo mới/có thì chép chồng Nhắc nhở nếu chép chồng File1 vào thư mục dir1 …