Quản lý dự án

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QLDA Mục đích............................................................... 5 1.1. Mở đầu 1.1.1. Số liệu thống kê QLDA 1.1.2. Dự án thất bại 1.1.3. Dự án thành công............................................................... 6 1.1.4. Lợi ích của QLDA 1.2. Khái niệm cơ bản 1.2.1. Dự án là… - Các thuộc tính của DA 1.2.2. Dự án CNTT là...............................................................  7 1.2.3. Bộ …

Bảo trì phần mềm

CHƯƠNG 1. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 1. Các khái niệm cơ bản -Phần mềm (Software) bao gồm: (Chương trình) Mã nguồn và mã đối tượng; (Tài liệu) như phân tích yêu cầu, đặc tả, thiết kế;  (Thủ tục vận hành) Các thủ tục được sử dụng để thiết lập và điều hành hệ thống phần …

Kiểm thử phần mềm

A. TỔNG QUAN - Phân loại kiểm thử: Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) Kiểm thử hệ thống (System testing) Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing)  1. Kiểm thử đơn vị Một đơn vị là một thành phần nhỏ nhất của phần mềm có thể kiểm tra được. Functions, …

Lập trình Web

A. KIẾN THỨC CHUNG 1. Từ viết tắt - HTML - Hyper Text Markup  Language - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản - W3C - World Wile Web Consortium - Tập đoàn - Padding : đệm. - ol (Ordered List - Danh sách thứ tự), ul (Unordered List - DS không thứ tự), dl (Definition List …

Vi tích phân A2

Câu 1. Thể tích vật thể - Công thức: - Bước giải: - Chú ý:      Ghi công thức: 0,25      Bỏ dấu |z1 - z2| Câu 2. Đường loại 1 - Công thức: - Bước giải: - Chú ý:      Chú ý nửa trên/nửa dưới/cả đường tròn      Nhớ dt …