Một số cú pháp

1. Ngăn thao tác đóng form của người dùng 2. Nếu ô nhập trống thì không thể chuyển 3. Thêm dữ liệu vào ListBox 4. ListView 5. TreeView  - Hiển thị 10 khách hàng, mỗi khách hàng có 5 đơn đặt hàng. - Thiết kế các lớp Khách hàng & Đặt hàng. - Tạo TreeView như hình …

Windows Forms

A. CHUNG 1. Chú ý - Windows Forms: Systen.Windows.Forms - WebForm: Systen.Web - Các cửa sổ: Solution: Cấu trúc phân cấp các tập tin ToolBox: Tạo giao diện (Control WinForms, WebForms, ActiveX) Propertises: Xem và thiết lập giá trị 2. Một số thuộc tính phổ biến: BackColor: màu nền ForeColor: màu chữ Text: tiêu đề Font: font chữ Name: tên lớp …