Kiểm thử UX cho ứng dụng mobile (user-test) trên nhiều thiết bị (multi-devices)

Vấn đề test ứng dụng trên nhiều thiết bị luôn luôn là một vấn đề lớn và đau đầu với hầu hết mọi nhà phát triển tại Việt Nam và ngay cả trên thế giới. Lý do chính yếu là hầu hết các đơn vị phát triển phần mềm đều ko thể có đủ thời …

UX là gì?

Thiết kế trải nghiệm người dùng cố gắng để làm cho người dùng trả lời "Có" cho tất cả những câu hỏi trên. Hướng dẫn này nhằm mục đích để bạn làm quen với qui tắc thiết kế UX (User Experience) chuyên nghiệp trong bối cảnh là các hệ thống dựa trên nền tảng web chẳng …

10 usability heuristics for user interface design

Summary: Jakob Nielsen's 10 general principles for interaction design. They are called "heuristics" because they are broad rules of thumb and not specific usability guidelines. 10 kinh nghiệm về khả năng sử dụng trong thiết kế giao diện của Jakob Neilsen 1. Visibility of system status (Khả năng hiển thị trạng thái của hệ thống) …