UX là gì?

Thiết kế trải nghiệm người dùng cố gắng để làm cho người dùng trả lời "Có" cho tất cả những câu hỏi trên. Hướng dẫn này nhằm mục đích để bạn làm quen với qui tắc thiết kế UX (User Experience) chuyên nghiệp trong bối cảnh là các hệ thống dựa trên nền tảng web chẳng …

10 usability heuristics for user interface design

Summary: Jakob Nielsen's 10 general principles for interaction design. They are called "heuristics" because they are broad rules of thumb and not specific usability guidelines. 10 kinh nghiệm về khả năng sử dụng trong thiết kế giao diện của Jakob Neilsen 1. Visibility of system status (Khả năng hiển thị trạng thái của hệ thống) …