What to Write Inside Greeting Cards

YEAR ROUND GREETINGS Thank You: General ·         With special thanks and much appreciation. ·         Sincere thanks for your extra efforts. ·         Your thoughtfulness is appreciated so much more than words can say. ·         With sincere gratitude for all you have done. ·         You’re the best! ·         You made my day! ·         It was a pleasure …

Một số lỗi thường gặp trong dịch thuật từ Việt sang Anh

1. Dịch bằng cách dùng phản thân đại danh từ, trong trường hợp bổ túc từ: myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, themselves: Ví dụ: Tôi yêu mình: I love myself. Nó yêu mình: He loves himself. Anh yêu mình: You love yourself. Các anh yêu mình: You love yourselves. Chúng ta yêu mình: We love ourselves. Chúng nó yêu mình: They …

Những điều nên và không nên khi viết email

Ngày nay, gửi thư điện tử – email là hình thức liên lạc hữu ích, tiện dụng và nhanh chóng, được áp dụng rất nhiều trong công việc và kinh doanh. Nhưng trước khi nhấn nút “Send” để gửi đi, đừng quên rằng bạn đang đại diện cho công ty mình. Nếu bạn không lưu …

Những lỗi thường gặp ở lời chào đầu thư và lời chào cuối thư

1. Lời chào đầu thư (Salutations) Có rất nhiều lời chào đầu thư nhưng việc lựa chọn từ ngữ thích hợp với tình huống và người nhận thư là rất quan trọng. Những lời chào đầu thư thường dùng: - Dear Bill, (Bill thân mến,) Có thể gọi người nhận thư bằng tên riêng. Trong …