Luyện phát âm

Unit 1: Long vowel /i:/ Nguyên âm dài /i:/   Introduction Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên marine /mə'ri:n/ thuộc biển heel /hi:l/ gót chân peel /pi:l/ cái xẻng leek /li:k/ tỏi tây cheek /t∫i:k/ má cheese /t∫i:z/ …

Cách Đọc Các Ký Hiệu Phiên Âm Quốc Tế Trong Tiếng Anh

TT Viết Cách đọc trong Tiếng Việt Ví dụ trong từ 01 i: Đọc là ii nhưng dài, nặng và nhấn mạnh Feet /fi:t/ See /si:/ 02 i Đọc như i bình thường trong Tiếng Việt Alien /eiliən/ xa lạ. Happy /’hæpi/ 03 I Đọc như i nhưng ngắn, dứt khoát Fit /fIt/ hợp, vừa. Sit /sIt/ 04 e Đọc như e bình thường …