Không có Internet, cuộc sống sẽ ra sao?

Reference: Internet