Tuy nhiên có những từ cách viết giống nhau nhưng do trọng âm khác nhau nên nghĩa cũng khác nhau 

Reference: Internet

Audio: http://www.tiengnhatonline.biz/board/22-1-0-53