CHƯƠNG 1. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

1. Các khái niệm cơ bản

-Phần mềm (Software) bao gồm:

 • (Chương trình) Mã nguồn và mã đối tượng;
 • (Tài liệu) như phân tích yêu cầu, đặc tả, thiết kế;
 •  (Thủ tục vận hành) Các thủ tục được sử dụng để thiết lập và điều hành hệ thống phần mềm

– Bảo trì (Maintenance) là hoạt động giữ cho một thực thể ở trạng thái hiện tại được chỉnh sửa, hiệu quả, hợp lệ; giữ cho nó không bị sai hay suy thoái.

– Bảo trì phần mềm:

 • [IEEE 1219] Bảo trì phần mềm là sự sửa đổi một sản phẩm phần mềm sau khi phát hành nhằm hiệu chỉnh lỗi, cải thiện sự thực thi hay các đặc tính khác, hay làm cho sản phẩm thích ứng với môi trường bị thay đổi.
 • [ISO/IEC 14764] Bảo trì phần mềm là sản phẩm phần mềm phải trải qua sự sửa đổi về mã lệnh và các tài liệu liên quan do có vấn đề hay có nhu cầu cải tiến. Mục đích là sửa đổi sản phẩm phần mềm hiện có mà vẫn giữ được tính toàn vẹn của nó.

– Một số ký hiệu viết tắt:

 •  IEEE: The Institute of Electrical and Electronics Engineers
 •  ISO: The International Organization for Standardization
 •  IEC: The International Electrotechnical Commission

– So sánh Bảo trì và Phát triển mới

 • Phát triển mới ràng buộc xác định+Thực hiện từ đầu
 • Bảo trì với thông số và ràng buộc hệ thống hiện có
 • Phát triển cần nhìn lại kiểm soát và cẩn thận
 • Bảo trì nhìn lại và phát triển tới

2. Bảo trì phần mềm

– Sự cần thiết:

 • Cung cấp dịch vụ liên tục
 • Hỗ trợ các nâng cấp bắt buộc.
 • Hỗ trợ các yêu cầu cải tiến của người sử dụng.
 • Làm thuận tiện công việc bảo trì tương lai.

CHƯƠNG 2. CÁC VẤN ĐỀ THEN CHỐT

CHƯƠNG 3. QUI TRÌNH BẢO TRÌ

CHƯƠNG 4. KỸ THUẬT VÀ CÔNG CỤ