1. Hàm tách tên, họ, lót… từ HỌ & TÊN

Giả sử cột họ tên đầy đủ trong exel là B5 thì ta có cột :

Họ: =LEFT(B5,FIND(” “,B5,1)-1)
Đệm: =TRIM(REPLACE(LEFT(B5,FIND(“*”,SUBSTITUTE(B5,” “,”*”,LEN(B5)-LEN(SUBSTITUTE(B5,” “,””))))-1),1,FIND(” “,B5,1)-1,””))
Tên: =RIGHT(B5,LEN(B5)-FIND(“*”,SUBSTITUTE(B5,” “,”*”,LEN(B5)-LEN(SUBSTITUTE(B5,” “,””)))))

2. Chuyển dữ liệu có dấu sang không dấu

– Ctrl + C –> Ctrl + Shift + F6 –> Chọn cùng bảng mã và check Loại bỏ dấu –> Chuyển mã