– A.V : audio_visual (nghe nhìn)

– M.C : master of ceremony ( người dẫn chương trình )

– C/C : carbon copy ( bản sao )

– P. S : postscript ( tái bút )

– e.g : exempli gratia ( ví dụ , chẳng hạn )

– etc : et cetera (vân vân )

– W.C : Water_closet (nhà vệ sinh )

– ATM : automatic teller machine ( máy thanh toán tiền tự động)

– VAT : value addex tax (thuế giá trị gia tăng )

– AD : Anno Domini : years after Christ’s birth (sau công nguyên )

– BC : before Christ ( trước công nguyên )

– a.m : ante meridiem ( nghĩa là trước buổi trưa )

– p.m : post meridiem ( nghĩa là sau buổi trưa )

– ENT ( y học ) : ear , nose , and throat (tai , mũi , họng )

– I.Q : intelligence quotient ( chỉ số thông minh )

– B.A : bachelor of arts (cử nhân văn chương )

– A.C : alternating current (dòng điện xoay chiều )

(ST)

Reference: Internet