1. Color

2. Tính năm sinh

3. Hiện dấu đô la

{0:c} —> $200.00

4. Tính căn bật 2 của a

(float)Math.Sqrt(a)

5. Lặp lại chương trình

– Dùng khóa goto

lap:

goto lap;

6. Chuyển đổi kiểu

double s = 0;
for (int i = 2; i <= n; i++)
{
s = s + 1 / Convert.ToDouble(i); //s là double nên phải chuyển i thành double mới tính được
}

7. Sử dụng random

Random r = new Random();

string db = r.Next(0, 99999).ToString(“00000”);

8. Cắt kí tự

string a=”Nguyen Chi Toan”;

a.Substring(11, 4)

9.  

10.

11. 

12. 

13.

14.

15.

16.