Windows Forms

A. CHUNG

1. Chú ý

– Windows Forms: Systen.Windows.Forms

– WebForm: Systen.Web

– Các cửa sổ:

 • Solution: Cấu trúc phân cấp các tập tin
 • ToolBox: Tạo giao diện (Control WinForms, WebForms, ActiveX)
 • Propertises: Xem và thiết lập giá trị

2. Một số thuộc tính phổ biến:

  • BackColor: màu nền
  • ForeColor: màu chữ
  • Text: tiêu đề
  • Font: font chữ
  • Name: tên lớp

+Vd: this.BackColor = Color.Red;

3. Một số phương thức phổ biến:

  • Show() : hiện form hiện hành
  • ShowDialog() : hiện form dạng Dialog
  • Activate() : form được kích hoạt
  • Hide() : ẩn form
  • Close() : đóng form + giải phóng tài nguyên

+ Vd:

DialogForm myForm = new DialogForm();
myForm.Show(); //Thể hiện Form trạng thái bình thường

4. Một số sự kiện:

  • Load: khởi tạo các giá trị ban đầu
  • Activated: xảy ra khi kích hoạt
  • Deactivated: xảy ra khi mất kích hoạt
  • FormClosing, FormClosed: thu hồi tài nguyên

5. Controls

– Một số thuộc tính:

  • BackColor: màu nền
  • ForeColor: màu chữ
  • Name: tên đối tượng
  • Enabled: sử dụng hay không
  • Visible: hiển thị hay không
  • Text: chuỗi xuất hiện

+ Vd:

button1.Enabled = true;
  textBox1.Clear();
6. Các kiểu dữ liệu
7. Thứ tự ưu tiên các phép tính

B. THUỘC TÍNH

1. Label

– Hiển thị dữ liệu cho người dùng

2. TextBox

– Nhận dữ liệu nhập vào

Thuộc tính:

 • Multiline: nhận nhiều dòng văn bản
 • CharacterCasing: dạng chữ (Normal, Upper, Lower)
 • PasswordChar: kí tự thay thế (bất kì)
 • Font: font của TextBox
  • Text: chữ mẫu sẵn trong khung
  • ReadOnly: chỉ được đọc
  • UseSystemPasswordChar: mật khẩu dấu tròn

– Phương thức:

 • Clear() : Xóa trắng TextBox
 • Focus() : nhận tiêu điểm, sẵn sàng nhập (Có sẵn dấu nháy trong TextBox)

– Sự kiện:

 • KeyPress: xảy ra khi nhấn/thả 1 phím
 • KeyDown: nhấn  phim
 • KeyUp: thả 1 phím
 • Leave: Kiểm tra khi vừa thoát khỏi khung
 • Validating: kiểm tra tính hợp lệ khi đang nhập

3. Button

– Xác nhận hành động/thao tác của người dùng

Thuộc tính:

 • Image: hình trên Button
 • FlatStyle: Hình dạng (Flat, Popup, Standard, Systen)

  • FlatStyle:
  • Text: tên nút
  • TextAlign: canh chữ

– Phương thức: Focus()

– Sự kiện: Click()

4. ListBox

– Hiển thị danh sách lựa chọn

– Thuộc tính:

 • Items: các phần tử
 • SelectedIndex: chỉ số của mục đang chọn, đầu tiên có chỉ số 0
 • SelectedItems: các mục đang được chọn
 • SelectedValue: giá trị đang chọn
  • HorizontalScroolbar: thanh cuộn đứng
  • MultiColumn: chia thành nhiều cột
  • SelectionMode: chọn 1/nhiều 1 click/nhiều ctrl, quét

– Phương thức:

 • ClearSelected: xóa hết các lựa chọn trên ListBox
 • SetSelected(int, bool): chọn hoặc không chọn 1 mục trong danh sách.
 • GetSelected(int): trả về 1 giá trị bool chỉ ra phần tử nhất định có được lựa chọn hay không?

– Sự kiện:

 • SelectedIndexChanged: xảy ra khi giá trị thay đổi.
 • SelectedValueChanged: xảy ra khi giá trị của thay đổi.
– Ngoài ra thuộc tính đối tượng Items còn có một số thuộc tính & phương thức khác: Count, Clear, Insert, RemoveAt, Item
5. CheckedListBox
– Thuộc tính:
  • RightToLeft: Canh
  • CheckOnClick: chọn
  • HorizontalScroolbar: thanh cuộn đứng
  • MultiColumn: chia thành nhiều cột
  • Sorted:
– Phương thức:
 • SetItemChecked: thiết lập mục có chỉ số xác định được chọn (checked).
 • GetItemChecked: kiểm tra mục có chỉ số xác định có checked hay không?
 • SetItemCheckState: xác lập trạng thái checked của 1 mục xác định.
+ Vd: Sử dụng phương thức SetItemCheckState
6. ComboBox
– Là control kết hợp giữa TextBox và ListBox

– Thuộc tính:
 • DropDownStyle: kiểu của ComboBox; gồm có Simple, DropDown, DropDownList.
  • FlatStype: Kiểu khung. (Flat, Popup, Standard, System)
  • RightToLeft: Canh trái/Phải
  • Sorted: Sắp xếp
7. ListView
– Cho phép hiển thị một danh sách các phần tử ở dạng thức đặc biệt
  • Text only: mặc định
  • Text with small icon
  • Text with large icon
  • Detail view: các phần tử hiển thị nhiều cột
– ListView kế thừa các tính năng của CheckedListBox
Thuộc tính:
 • CheckBoxes: mỗi phần tử trong ds có 1 checkbox đứng trước.
 • Items: tập các phần tử trong ds.
 • MultiSelect: ds có nhiều lựa chọn không?
  • CheckBoxes: Hộp kiểm
  • FullRowSelect: Chọn cả hàng/Cụm từ
  • HeaderStyle: Header ko hiện/Click được/Không click được
  • MultiSelect: Chọn 1/nhiều dòng
  • Scrollable: Thanh cuộn
  • ShowItemToolTips: Bảng hiện ghi chú, diễn giải
  • Sorting: sắp xếp
8. TreeView
– Cho phép hiển thị dữ liệu ở dạng phân cấp. Hỗ trợ hầu hết thành viên của Listview.
– Thuộc tính:
 •   ImageList: ds các ảnh được hiển thị ở mỗi nút.
 •   Nodes: ds các nút.
 •   SeletedNode: nút hiện thời được lựa chọn.
  • CheckBoxes:
  • LabelEdit: chỉnh sửa nhãn
  • LineColor: màu đường gạch
  • Scrollable: 2 thanh cuộn
  • Showline: hiện đường gạch
  • ShowNodeToolTips: bảng phụ
  • ShowPlusMinus: dấu cộng thư mục gốc
  • ShowRootLines:
– Phương thức:
 • GetNodeAt: truy xuất 1 nút ở vị trí xác định trong TreeView.
 • GetNodeCount: tổng số nút.
– Sự kiện:
 • BeforeSelect, AfterSelect: xảy ra trước/sau khi 1 nút được chọn.
 • BeforeCollapse, AfterCollapse: xảy ra trước/sau khi thu hẹp 1 nút.
 • BeforeExpand, AfterExpand: xảy ra trước/sau khi 1 mở rộng 1 nút.
9. NumericUpDown
– Cho phép hiển thị một số có thể tăng hay giảm đến một giá trị xác định.
– Thuộc tính: 
 • Increment: Giá trị số mỗi lần NumericUpDown tăng hoặc giảm.
 • Maximum, Minimum: giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của NumericUpDown.
 • Value: giá trị hiện hành của NumericUpDown
  • Hexadecimal: hệ A, B ,C…
  • TextAlign:
  • UpDownAlign:
  • InterceptArrowKey: Nút lên xuống điều khiển
  • ReadOnly: chỉ chỉnh, ko thể thay đỏi
  • DecimalPlaces: số chữ số thập phân
  • ThousandsSeparator:
– Phương thức
 • DownButton, UpButton: giảm (tăng) giá trị hiện hành của NumericUpDown 1 lượng bằng Increment.
– Sự kiện
 • ValueChanged: xảy ra khi NumericUpDown thay đổi giá trị
10. CheckBox
– Được sử dụng để nhận thông tin dạng Yes/No.
– Thuộc tính
 • Checked: Xác định control đang ở trạng thái nào (true/false).
– Sự kiện
 • CheckedChanged: Xảy ra khi giá trị của thuộc tính Checked bị thay đổi.
  • CheckAlign:
  • Checked: chọn sẵn
  • CheckState: ô vuông
  • AutoCheck: không hiện dấu tick
11. RadioButton
– Là control cho phép nhận dữ liệu Yes/No, nhưng các RadioButton cùng 1 nhóm thì không thể chọn đồng thời.
– Các thuộc tính, phương thức, sự kiện tương tự CheckedBox
12. GroupBox
– Là control dùng để nhóm các controls khác.
13. ImageList
– Dùng để lưu các hình ảnh và cho phép chúng hiển thị ở các controls khác nhau
– Thuộc tính
 • Images: tập hợp các ảnh của ImageList.
 • ImageSize: kích thước của các ảnh có trong ImageList.
14. Timer
– Là control đáp ứng lại sự trôi đi của thời gian
– Thuộc tính

 • Enabled: cho phép control thời gian thực thi.
 • Interval: Khoảng thời gian giữa 2 sự kiện.
– Phương thức
 • Start: khởi động control thời gian.
 • Stop: ngưng control thời gian.
– Sự kiện
 • Tick: Xảy ra sau 1 khoảng thời gian được chỉ định trong Interval
15. MenuTrip
– Menu là một loại control trong đó người dùng có thể lựa chọn các mục để thực thi từ một danh sách cho trước.

– Phân loại:

 • Menu thả xuống (MenuStrip): là dạng menu thông dụng nhất.
 • Menu bật ra (ContextMenuStrip): thường hiển thị khi ta ấn nút phải chuột.
– MenuStrip là lớp cho phép tạo các menu. Các mục con của 1 đối tượng MenuStrip là ToolStripMenuItem hoặc ToolStripMenuSeparator
– Thuộc tính: (RightClick/Select/MenuTrip)
 • Checked: là True nếu có dấu ü trước mục menu con.
 • Image: biểu tượng ảnh xuất hiện trước mỗi mục menu con.
 • ShortcutKeys: xác lập phím tắt
  • GripStyle: Nút di chuyển thanh menu
  • TextDirection: chữ đứng
  • AutoSize: Điều chỉnh kích thước
  • Dock: Vị trí MenuBar/Cố định/Di chuyển
– Sự kiện
 • Click: Xảy ra khi người dùng Click chọn mục menu.
16. ContextMenuTrip
– Là control cho phép người dùng truy cập các mục trên menu nhờ thao tác nhấp chuột phải
– Cách thức tạo ContextMenuStrip tương tự cách thức tạo MenuStrip
17. Một số Controls khác:
 • DateTimePicker: Hiển thị khung thời gian
  • Format, ShowCheckBox, ShowUpDown, Maxdate, MinDate
 • LinkedLabel: Chèn link vào
  • Text, LinkVisited, VisitedLinkColor, LinkArea (bắt đầu/kết thúc chữ được link), LinkBehavior
 • TrackBar: Thanh điều khiển qua lại
  • Orientation (đứng/ngang), TickFrequency (khoảng cách), TickStyle (dấu gạch), Maximum, Minimun, Value
 • TabControl: Các tab giao diện
  • Alignment, Appearance, ItemSize, MultiLine, Padding
 • RichTextBox: khung nhập dữ liệu
  • ScroolBar, MultiLine, ReadOnly, ShowSelectionMargin, ZoomFactor
 • ProgressBar: thanh tiến trình
  • Maximum, Minimum, Step, Style, Value
 • ToolTip: tạo thanh công cụ
 • StatusBar: thanh trạng thái

18. ErrorProvider

– Sử dụng để hiển thị icon lỗi khi người dùng thao tác lỗi trên một control nào đó trên form.
– Thuộc tính
 • BlinkRate: xác định tốc độ nhấp nháy của icon lỗi.
 • BlinkStyle: xác định cách thức mà icon nhấp nháy trên control (AlwaysBlink, BlinkDifferentError & NeverBlink).
 • Icon: đường dẫn chỉ đến icon lỗi.
– Phương thức
 • GetError: nhận về chuỗi thông báo lỗi.
 • SetError: xác lập chuỗi thông báo lỗi trên một control xác định.

19.

20.

21.

22.

23.

C. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT

1. Hộp thoại – Dialog Box

– Có 2 loại: Hiển thị thông tin và nhận thông tin từ người dùng

  • OpenFileDialog
  • PageSetUpDialog
  • FontDialog
  • ColorDialog
  • SaveFileDialog
  • PrintPreviewDialog
  • PrintDialog
2. Hộp thông điệp – MessageBox
– Hiển thị các thông điệp
– Phương thức tĩnh: Show() có 12 kiểu nạp chồng
– Tìm hiểu:
  • IWin32Window
  • MessageBoxButtons
  • MessageBoxIcon
  • MessageBoxDefaultButton
  • MessageBoxOptions
3. Sự hợp lệ dữ liệu
– Sự kiện: Enter -> Leave -> Validating -> Validated
– Hợp lệ ở mức trường:
 • Kiểm tra sự hợp lệ ở từng trường.
 • Sử dụng các sự kiện Enter, Leave, Validating, Validated.
 • Một số sự kiện bàn phím: KeyPress, KeyDown, KeyUp
 • Sử dụng một số thuộc tính của control lúc thiết kế: MaxLength, Locked, PasswordChar.
 • Một số phương thức của lớp Char:
  • IsNumber
  • IsDigit
  • IsLetter
  • GetNumericValue
  • IsLetterOrDigit
  • IsLower
  • IsUpper
  • Parse
– Hợp lệ ở mức form:
– Kiểm tra sự hợp lệ của tất cả các trường trên form ở 1 thời điểm nào đó.
– Cho phép kích hoạt hay không kích hoạt 1 thành phần nào đó.
4. Từ khóa
region: thu gọn những dòng lệnh thành […]
5. Thanh Layout:
– Canh chỉnh các controls với nhau và các controls với forms
TabOrder: điều chỉnh thứ tự các Controls khi nhấn nút Tab
6. Snippet
– Giúp tạo các mã lệnh theo mẫu nhanh chóng
– Nhấn Tab 2 lần -> Cấu trúc, Tab -> di chuyển, Enter -> xuống phần thân
CategoriesC#

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s