1. Ngăn thao tác đóng form của người dùng

2. Nếu ô nhập trống thì không thể chuyển

3. Thêm dữ liệu vào ListBox

4. ListView

5. TreeView 

– Hiển thị 10 khách hàng, mỗi khách hàng có 5 đơn đặt hàng.
– Thiết kế các lớp Khách hàng & Đặt hàng.
– Tạo TreeView như hình

6. In đậm đối tượng

7. Sự kiện Tick trên Đồng hồ

8. Hiện thông báo khi chọn 1 menu (Save) + Thoát

9. Xử lý ngoại lệ khi người dùng nhập không phải là số

10. Hiện bảng thông báo khi click vào button

11. Hiện dữ liệu cả 2 khung 1 lượt khi nhập

12. Hiện chuỗi vừa nhập

13.

14. Hiện button và icon trong MessageBox

15. Hiện dấu (!) lỗi

16. Ứng dụng Form con MDI

17. Nút Clear (Xóa CheckBoxList)

18. Nút Xác nhận – Confirm (Hiện thông tin đã chọn)

19. OpenFileDialog

20. SaveFileDialog

21. FontDialog

22. ColorDialog

23. Sự kiện Button trong MessageBox

if (MessageBox.Show("Bạn muốn thoát khỏi chương trình?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)==DialogResult.Yes)
      {
        this.Close();
      }

24. Tùy chọn MessageBox

25. Chỉ nhận dữ liệu nhập vào TextBox là số

 • Cách 1: dùng TryParse

private void txtType_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) {

int isNumber = 0;

e.Handled = !int.TryParse(e.KeyChar.ToString(), out isNumber);

}

 • Cách 2: dùng Regex

private void txtType_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) {

if (!System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(e.KeyChar.ToString(), “\\d+”))

e.Handled = true;

}

26.

27.