Câu 1. Thể tích vật thể – Công thức:

– Bước giải:

– Chú ý:

 •      Ghi công thức: 0,25
 •      Bỏ dấu |z1 – z2|

Câu 2. Đường loại 1 – Công thức:

– Bước giải:

– Chú ý:

 •      Chú ý nửa trên/nửa dưới/cả đường tròn
 •      Nhớ dt
 •      Thế x hoặc y từ Ptts vào I=

– Bài tập:

Câu 3. Đường loại 2 (Green) – Công thức:

– Bước giải:

– Chú ý:

 •      Xác định P, Q quan trọng
 •      Nhớ ghi miền D:

– Bài tập:

Câu 4. Mặt loại 1 – Công thức:

– Bước giải:

– Chú ý:

 •      Nhớ dxdy
 •      Thế z vào, chỉ còn xy

– Bài tập:

Câu 5. Mặt loại 2 (Gauss) – Công thức:

– Bước giải:

– Chú ý:

 •      Phải có miền V
 •      P,Q,R cẩn thận

– Bài tập:

Câu 6. Vi phân cấp 1 

– Công thức: 

– Bước giải:

– Chú ý: 

Câu 7. Vi phân cấp 2

______________________

1. 

n/32__n/8__n/2__24n

2.

4__4n__24n

3.

0__n__5n__na.2-4a

4.

0__n/4__nV3__4nV5

5.

n/12__n/10__4n/15__8n/15__16n/13__4na.3__6na.2