1. Lý thuyết

2. Nhị thức – Bernoulli

3. Poisson

4. Siêu bội

5. Chuẩn

6. Ước lượng trung bình

7. Ước lượng tỉ lệ

8. Kiếm định trung bình

9. Kiểm định tỉ lệ

10. Bằng nhau của 2 trung bình

11. Bằng nhau của 2 tỉ lệ

12. Bài toán ước lượng