Kế Toán Đại Cương

1. Thanh toán hợp đồng liên doanh dài hạn. Tổng số vốn trước đây là 100.000, do  thua lỗ nên doanh nghiệp phải chịu 20.000, số còn lại thu hồi về bằng tiền mặt.

Nợ TK 111: 80.000

Nợ TK 635: 20.000 (Chi phí tài chính)

Có TK 222: 100.000

2. Doanh nghiệp sẽ thanh toán cho người bán (tháng 6/2012) bằng chuyển khoản

–> Vẫn còn thiếu người bán: Có TK 331…

3.  Xây dựng công trình nhà kho đem ngay vào sử dụng, giá quyết toán duyệt 500.000. Thuế đăng kí chủ quyền nộp cho nhà nước là 2%.

Nợ TK 211 – 510.000

Có TK 241 – 500.000 (Xây dựng cơ bản)

Có TK 333 – 10.000

Nợ TK 211 –  500.000

4. Nhà nước cấp TSCĐHH, nguyên giá cũ 100.000, đã khấu hao 20.000. Chi phí vận chuyển lắp đặt từ tạm ứng là 10.000

Nợ TK 211 – 80.000 + 10.000

Có TK 411 – 80.000

Có TK 141 – 10.000

5. Doanh nghiệp mua TSCĐHH chưa thuế là 100.000, thuế VAT 10% thanh toán bằng gửi ngân hàng. Thuế trước bạ nhà nước 2%. Chi phí vận chuyển chưa thuế là 5.000, thuế 10%.

Nợ TK 211 – 100.000 + 5.000 + 2.000

Nợ TK 133 – 10.000 + 500

Có TK 112 – 100.000 + 10.000

Có TK 333 – 2.000

Có TK 111 – 5.000 + 500

6. Dựa trên số tiền lương nhân viên tổng là 50.000, trích BHXH, BHYT, KPCĐ.

Nợ TK 622, 627, 641, 642 x 19%

Nợ TK 334 – 50.000 x 6% (Nếu đưa vào chi phí thì ko có 334)

Có TK 338 – 50.000 x 25%

7. Dựa vào số tiền thu ở trên, nộp cho nhà nước bằng chuyển khoản.

Nợ TK 338 – 50.000 x 24%

Có TK 112 – 50.000 x 24%

8. Xuất kho 3000 sản phẩm, đơn giá xuất kho 100đ/sp. Giá chưa thuế 150đ/sp. Thuế 10%, người mua chưa thanh toán. .

  • Giá vốn:

Nợ TK 632 – 3000 x 100

Có TK 155 – ||

  • Doanh thu:

Nợ TK 131 – 3000 x 165 (150 + 15)

Có TK 511 – 3000 x 150

Có TK 333 – 3000 x 15

9. Kết chuyển chi phí tính thành phẩm.

Nợ TK 154 – (Công các mục dưới)

Có TK 621, 622, 627 – (Nợ nghiệp vụ khác)

—-

Nợ TK 155 – (154 ở trên + sản phẩm dở dang)

Có TK 154 – =

10. Kêt chuyển doanh thu, lời, lỗ

  • Khoản giảm doanh thu

Nợ TK 511 – +

Có TK 521, 531, 532

  • Doanh thu thuần

Nợ TK 155 –

Có TK 911 –

  • Kết chuyển giá vốn

Nợ TK 911 – +

Có TK 632, 641, 642

  • Lãi/Lỗ = 511 – 911
  • Lợi nhuận:

Nợ TK 421 – ||

Có TK 911 – ||

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s