A. TRẮC NGHIỆM

B. LÝ THUYẾT

C. TURING

1. Hàm nhân

f(m,n) = m x n (m,n >= 1)

– Input: 0^m10^n

– Output: 0^mxn

2. Bình phương

f(n) = n^2

– Input: O^n

– Output: O^n^2

3. Tính tổng

f(n) = Xích ma i (Tổng từ 1 đến n)

– Input: O^n

– Output: O^1+2+..+n

4. Mod

f(n)= n mod 3

5. Div

f(n)= n div 3

6. Div

f(m, n) = m div n

7. Mod

f(m, n) = m mod n

8. Max

f(m,n) = Max(m,n)