Lớp điểm (2D)

Cài đặt lớp Diem (Điểm trong không gian 2 chiều) gồm:

Thuộc tính:   x, y  là số nguyên.

Các phương thức bao gồm :

 • + Hàm xây dựng:                                                                    Diem(int h=0, int t=0);
 • + Nhập tọa độ cho điểm từ bàn phím:                                    void NhapDiem();
 • + In ra màn hình tọa độ điểm theo dạng (x,y):                       void InDiem();
 • + Lấy ra giá trị hoành độ của điểm:                                        int  GiaTriX();
 • + Lấy ra giá trị tung độ của điểm:                                           int  GiaiTriY();
 • + Tính khoảng cách từ điểm đó đến 1 điểm khác:                  float  KhoangCach(Diem  m);

Viết hàm main() khai thác lớp vừa định nghĩa :

 • + Tạo ra điểm A tọa độ (3,4). In tọa độ điểm A ra màn hình.
 • + Tạo ra điểm B với giá trị nhập từ bàn phím. In tọa độ điểm B ra màn hình.
 • + Tạo ra điểm C đối xứng với điểm B qua gốc tọa độ. In tọa độ điểm C ra màn hình.
 • + Hiển thị ra màn hình khoảng cách từ điểm B đến tâm O.
 • + Tính khoảng cách từ điểm C đến điểm B.
 
#include <iostream.h>
#include <math.h>

class Diem
{		int x, y;
	public:
		Diem(int h=0, int t=0) {
			x= h; y=t;
		}
		void NhapDiem();
		void InDiem();
		void DoiDiem(int dx, int dy);		// Do`i diem
		int GiaTriX();
		int GiaTriY();
		float KhoangCach();		// Khoang cach den goc toa do
		float KhoangCach(Diem A);	 // Khoang cach den diem A
		Diem DoiXung();		// Lay gia tri diem doi xung
};

void Diem::NhapDiem() {
	cout<<"Nhap hoanh do: "; cin>>x;
	cout<<"Nhap tung do: "; cin>>y;
}

void Diem::InDiem() {
	cout<<"(" << x << "," << y <<")";
}

void Diem::DoiDiem(int dx, int dy) {
	x += dx; y += dy;
}

int Diem::GiaTriX() {
	return x;
}

int Diem::GiaTriY() {
	return y;
}

float Diem::KhoangCach() {
	return sqrt(pow(x,2) + pow(y,2) );
}

float Diem::KhoangCach(Diem A) { return sqrt( pow( (x - A.x), 2) + pow( (y - A.y), 2) ); }

Diem Diem::DoiXung() {
	Diem kq;
	kq.x = -x;
	kq.y = -y;
	return kq;
}

One Reply to “Lớp điểm (2D)”

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s