SO và NEITHER

Chúng ta có thể sử dụng những từ ‘so’ và ‘neither’ để diễn tả sự đồng ý và tiết kiệm cho chúng ta việc lập lại những động từ chính (buy, talk, study) hoặc những trợ động từ (be, have, do can etc).
* So
Chúng ta có thể sử dụng ‘so’ có nghĩa là ‘too’ hoặc ‘also’:
Helen: I’m a student = Tôi là sinh viên

Khalid: So am I. (= I too am a student.) = Tôi cũng vậy (= Tôi cũng là sinh viên.)

Alice: I work in a hospital = Tôi làm việc trong bệnh viện

Paul: So do I. (= I also work in a hospital.) = Tôi cũng vậy (= Tôi cũng làm việc tại bệnh viện)

Neither

‘Neither’ được sử dụng giống như ‘so’ như được sử dụng để diễn tả sự đồng ý trong những câu và ý kiến phủ định:

She doesn’t like coffee and neither do I. (= I don’t like coffee either.)

Cô ta không thích cà phê và tôi cũng vậy (= Tôi cũng không thích cà phê)

Helen can’t speak French and neither can Tim. (= Tim can’t speak French either.)

Helen không thể nói tiếng Pháp và Tim cũng vậy (= Tim cũng không thể nói tiếng Pháp)

Những trợ động từ và động từ chính

Có hai loại động từ mà chúng ta cần suy nghĩ với ‘neither’ hoặc ‘so’ – trợ động từ và động từ chính.

Trong những ví dụ này, người này đồng ý lặp lại những trợ động từ (với dạng thích hợp của nó)

– I have three brothers.So has she.

Tôi có 3 anh em trai. Cô ta cũng vậy.

– He can’t swim. Neither can we.

Anh ta không thể bơi. Chúng tôi cũng vậy.

– He’s from Canada. So am I.

Anh ta từ Canada. Tôi cũng vậy.

– I must do my homework and so must you.

Tôi phải làm bài tập và bạn cũng vậy.

Những động từ chính và trợ động từ

Trong những ví dụ này, người đầu tiên sử dụng động từ chính (ví dụ: không phải trợ động từ) và người đồng ý sử dụng động từ ‘do’ (và dạng thích hợp của nó):

– She loves playing tennis. So does he.

Cô ta thích chơi quần vợt. Và anh ta cũng vậy.

– He doesn’t work on a Saturday. Neither do we.

Anh ta không làm việc trong ngày thứ Bảy. Và chúng ta cũng vậy.

– He’s from Canada. So am I.

Anh ta đến từ Canada. Và tôi cũng vậy.

– I didn’t like that book Neither did he.

Tôi không thích cuốn sách đó. Và anh ta cũng vậy.

Nguồn: Internet

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s