ALL và EVERYONE

Những từ như ‘all’ và ‘everyone’ là có nghĩa tương tự nhưng không được sử dụng trong những cách như nhau một cách chính xác.
Helen nói rằng “What does everyone want to do?” (Mọi người muốn làm gì?).
Cùng một nghĩa cô ta có thể nói “What do all of us want to do?” nhưng không thể “What do all want to do?”

* All và everybody / everyone

All và everyone hoặc everybody không được sử dụng một cách thay thế với nhau

– Everybody loves ice-cream _ not _ All loves ice-cream.

– Everybody has gone to the party _ not _ All has gone to the party.

Chúng ta nói all of you/ us / them nhưng không everybody of hoặc everybody of

– All of them are French not Everybody of French.

– All of us are students not All of everybody are students.

* All và everything

Đội khi chúng ta có thể sử dụng all và everything trong những mệnh đề giống như những từ thay thế với nhau:

– all he can / everything he can : tất cả anh ta có thể

– all we need / everything we need : tất cả chúng ta cần

– all you want / everything you want : tất cả anh muốn

We’ll do everything we can to help you enjoy your stay with us.

We’ll do all we can to help you enjoy your stay with us.

(Chúng tôi sẽ làm tất cả gì có thể để bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ với chúng tôi.)

* Chúng ta không thể sử dụng all một mình:

– She thinks she knows everything. not She thinks she knows all.

– He knows everyone there. not He knows all there.

* Nhưng bạn có thể sử dụng all với about:

– They know all about fashion.

Họ biết tất cả về thời trang

– He knows all about modern art.

Anh ta biết tất cả về nghệ thuật hiện đại

* Chúng ta sử dụng từ all (nhưng không phải là everything) có nghĩa là the only thing/s:

– All he likes is football. (Anh ta chỉ thích bóng đá.) not Everything he likes is football

– All I’ve bought is a pair of jeans. (Tôi chỉ mua một chiếc quần bò.) not Everything I’ve bought is a pair of jeans.

* Every / everybody / everyone / everything:

Những từ này là số ít vì thế chúng ta sử dụng những động từ số ít với chúng:

– Everyone has to work late on Thursday. (Mọi người phải làm việc trễ vào ngày thứ Năm.)

– Every ticket was sold within half an hour. (Tất cả vé được bán hết trong vòng nữa giờ.)

* Nhưng bạn cũng có thể sử dụng danh từ số nhiều sau everyone / everybody

– Everyone said they wanted to go. (Mọi người nói họ muốn đi)

hoặc

– Everyone said he or she wanted to go.

Nguồn: Internet

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s