Để dùng chính xác các động từ GO-PLAY-DO với từng môn thể thao hay hoạt động giải trí nào đó, ta chỉ cần nhớ một điều như sau:
PLAY được dùng với danh từ mang tên môn thề thao nào đó mà có liên quan đến trái bóng, trái cầu và có tính chiến đấu như:
play badminton
play football

play hockey
play tennis
play chess
…..

DO thường đi với hoạt động giải trí hay môn thể thao nào đó không dùng đến trái bóng, thường mang tính cá nhân, không có tính chiến đấu như:

do ballet
do Judo
do Yoga
do kungfu
do karate
do aerobic
do weight-lighting
…..


GO thường đi với cấu trúc V-ing, mang tên một môn thề thao hay hoạt động giải trí nào đó như;

go jogging
go walking
go ice-skating
go fishing
go sailing
go surfing

Reference: Internet