wanna, gonna nghĩa là gì?

Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn ít nhất một lần bạn gặp những từ như wanna, gonna …và bạn tự hỏi nghĩa của chúng là gì, cách dùng như thế nào.
Thực chất cả “wanna và gonna” là những từ lóng – slang, dùng trong văn nói, người ta ít dùng hoặc hầu như không dùng trong văn viết – loại văn phong mang tính trang trọng hơn.

Wanna + Infinitive / Noun

* Wanna = want to

Examples:

– D’you wanna play football later? (= Do you want to play football later?)

– Wanna go to the beach? (= Do you want to go to the beach?)

* Wanna = want a

Examples: I wanna coffee. Shall we go to a café? (= I want a coffee)
Mum, I wanna chocolate bar! (= I want a chocolate bar)

Gonna + Infinitive

Gonna = going to

Examples:

 What are you gonna do about it? (= What are you going to do about it?)

– Is he gonna call you? (= Is he going to call you?)

Nguồn: Internet

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s