Bài tập bổ sung

Một số lệnh cần chú ý

_ Chờ nhận 1 phím

echo -n “Please press any key to finish: “

read

_ Đếm số từ trong tập tin : wc -w path

_ Tìm tập tin tên không có chữ a trong thu muc tmp : fine tmp -not -name a

_