Bài tập Thực hành

Bài tập bổ sung

Một số lệnh cần chú ý

_ Chờ nhận 1 phím

echo -n “Please press any key to finish: “

read

_ Đếm số từ trong tập tin : wc -w path

_ Tìm tập tin tên không có chữ a trong thu muc tmp : fine tmp -not -name a

_

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s