1. Các phép toán trên tập hợp

_ Union(A,B,C) : C = A hợp B

_ Intersection(A,B,C) : C = A giao B

_ Difference(A,B,C) : C = A\B

_ Member(x,A) : x thuộc A là 1, ngược lại 0

_ MakeNull_Set(A), Insert_Set(x,A), Delete_Set(x,A), Assign(A,B) (B:=A), Min(A), Euqal(A,B) (A=B ->True, False)

2. Bảng băm

_ VD băm mở :