Đề thi thực hành

Đề 1 :

1. Hiệu chỉnh lại các khai báo và các hàm cần thiết của thư viện ngăn xếp để ngăn xếp có thể lưu trữ được số thập lục phân.

2. Viết hàm cho phép nhập vào một số thập phân nguyên dương từ bàn phím (phải nhập lại số khi số vừa nhập là số nguyên dương).

3. Viết hàm đổi số thập phân nguyên dương sang số thập lục phân và lưu vào ngăn xếp.

4. Viết hàm in ngăn xếp ra màn hình.

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương từ bàn phím. Dùng ngăn xếp để đổi số nguyên dương vừa nhập ra số thập lục phân và in kết quả ra màn hình.

Đề 2 :

 1. Chỉnh lại các khai báo và các hàm trong thư viện để quản lý danh sách đặc chứa các ký tự.
 2. Viết hàm nhập danh sách từ bàn phím để chỉ cho phép nhập vào các ký tự chữ cái.
 3. Viết hàm sắp xếp danh sách theo mẫu tự alphabet (không phân biệt chữ lớn và chữ nhỏ).
 4. Xác định số phần tử có nội dung là X.

Nhập vào một danh sách các ký tự chữ cái. In danh sách vừa nhập ra màn hình. Sắp xếp danh sách theo thứ tự alphabet và in kết quả ra màn hình. Xác định số phần tử có nội dung bằng ký tự X (với X nhập từ bàn phím).

 

Đề 3 :

 1. Hiệu chỉnh lại các khai báo và các hàm cần thiết của thư viện cài đặt cây tìm kiếm nhị phân với nhãn tại mỗi nút là thuộc kiểu ký tự.
 2. Viết hàm nhập cây từ bàn phím với số nút cho trước.
 3. Viết hàm xác định số nút lá của cây.
 4. Viết hàm xác định chiều cao của một nút.

Viết chương trình nhập vào một cây tìm kiếm nhị phân và in các danh sách duyệt cây ra màn hình. Xác định số nút lá và chiều cao của cây vừa nhập.

Đề 4:

 1. Viết hàm nhập cây tìm kiếm nhị phân với số nút cho trước từ bàn phím. Trong đó nhãn của các nút chỉ cho phép nhận số nguyên dương (yêu cầu nhập lại nếu nhập số âm hoặc 0).
 2. Viết hàm xác định bậc thực sự của cây với nút gốc của cây là tham số cho hàm.
 3. Viết hàm xác định đường đi từ gốc đến nút X với X là tham số của hàm.

Viết chương trình nhập cây tìm kiếm nhị phân với nhãn của các nút trên cây thuộc kiểu số nguyên. Hiển thị danh sách duyệt cây vừa nhập ra màn hình. Xác định bậc thực sự của cây vừa nhập. Nhập nhãn của nút cần tìm và hiển thị đường đi đi từ nút gốc đến nút cần tìm đó. Xóa nút vừa tìm và hiển thị danh sách duyệt trung tự của cây ra màn hình.

Đề 5 :

 1. Hiệu chỉnh lại các khai báo và các hàm cần thiết của thư viện cài đặt cây tổng quát với nhãn tại mỗi nút là thuộc kiểu ký tự.
 2. Viết hàm nhập cây từ bàn phím với số nút cho trước.
 3. Viết hàm xác định bậc của nút trên cây với nút và cây là tham số của hàm.
 4. Viết hàm xác định số nút anh em ruột phải của một nút trên cây. Trong đó cây và nút cần xác định số anh xem ruột phải của nó là tham số của hàm.

Viết chương trình nhập cây từ bàn phím. Hiển thị danh sách duyệt tiền tự, trung tự, hậu tự của cây vừa nhập. Xác định bậc của nút gốc. Nhập vào nút và xác định số nút anh em ruột phải của nút vừa nhập.

Đề 6 :

 1. Viết hàm nhập danh sách số nguyên không giảm từ bàn phím. (Lưu ý: tại mỗi bước nhập phải xen đúng vị trí để đảm bảo danh sách không giảm).
 2. Viết hàm xác định số phần tử có nội dung X trong danh sách với X là tham số của hàm.
 3. Viết hàm trộn hai danh sách có thứ tự không giảm để được một danh sách mới vẫn có thứ tự tăng dần.
 4.  Viết hàm xác định số phần tử trong danh sách.

Viết chương trình nhập hai danh sách số nguyên không giảm từ bàn phím và hiển thị hai danh sách vừa nhập ra màn hình. Xác định tổng số phần tử có nội dung X trong hai danh sách với X được nhập từ bàn phím. trộn hai danh sách và hiển thị danh sách kết quả ra màn hình. Xác định số phần tử có nội dung X và tổng số phần tử của danh sách trong danh sách kết quả sau khi trộn.

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s