Chuyến đổi số nhị phân
#include <D:\L_STKLIB.CPP>
 main(){
  int n, m;
  Stack S;
  printf("\nNhap vao so can chuyen doi : "); scanf("%d",&n);
  m=n;
  if (n==0) printf("\nSo nhi phan la 0");
  else {
     MakeNull_Stack(&S);
     while (m!=0){
        Push(m%2,&S);
        m=m/2;
        }
     while (!Empty_Stack(S)){
        printf("\n%1d",Top(S);
        Pop(&S);
        }
}
  getch();
}

Kiểm tra chuỗi dấu ngoặc đúng hay không
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <D:\L_STKLIB.CPP>
 main(){
  char *chuoi;
  Stack S;
  MakeNull_Stack(&S);
  printf("\nNhap vao chuoi dau ngoac de kiem tra: "); scanf("%s",&chuoi);
  fflush(stdin);
  int i=0, finish=0;
  while ((i<strlen(chuoi))&&(!finish)){
     if (chuoi[i]=='(') Push(1,&S);
     else
        if (!Empty_Stack(S)) Pop(&S);
        else finish=1;
     i++;}
  if (finish)
    printf("\n\nChuoi dau ngoac thieu dau ngoac mo");
  else
     if (Empty_Stack(S))
      printf("\n\nChuoi dau ngoac dung!");
     else printf("\n\nChuoi dau ngoac thieu dau ngoac dong");
  getch();
}
//Nhap chuoi va in nguoc lai khi gap @
void Edit(){
   Stack S;
   char c;
   MakeNull_Stack(S);
   do{
    c=getchar();
    Push(c,S);
    }while(C!='@');
   printf("nChuoi theo thu tu nguoc lai : ");
   while(!Empty_Stack(S)){
     printf("%c\n",Top(S));
     Pop(S);
   }
}